มมร ล้านนา l สอบป้องกันวิทยานิพนธ์

พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์,ดร.รองอธิการบดี วิทยาเขตล้านนา เป็นประธานการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาสังคมวิทยา โดยมีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ เป็นกรรมการให้คำแนะนำแก่นักศึกษา 27 ธันวาคม 2561 ห้องประชุมพระราชพิศาลมุนี MBU 1