มมร ล้านนา l สอบป้องกันวิทยานิพนธ์สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา รุ่นที่ 12-13

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา จัดการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา รุ่นที่ 12-13  จำนวน 5 รูป/คน วันที่ 21 สิงหาคม 2561