มมร ล้านนา l สอบป้องกันสารนิพนธ์ ปริญญาโท สาขาวิชาสังคมวิทยา

พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์.ดร. รักษาการแทนรองอธิการบดี วิทยาเขตล้านนา เป็นประธานสอบป้องกันสารนิพนธ์ ปริญญาโท สาขาวิชาสังคมวิทยา จำนวน 3 คน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ ห้องประชุมพระราชพิศาลมุนี อาคาร MBU 1  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา วันที่ 24 สิงหาคม 2561