มมร ล้านนา l สัมมนาปัญหาการสอนภาษาไทย กลุ่มย่อย ปี 4 ห้องบรรพชิต

นักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาไทย ปี 4 บรรพชิต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา จัดกิจกรรมสัมมนากลุ่มย่อย…สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “พลิกกะลาใบเดิม สู่ท้องฟ้าใบใหม่ เสริมสร้างพัฒนาใจ สู่ครูภาษาไทยในชีวิตจริง” ณ ห้องประชุมพระราชปริยัตโยดม อาคาร MBU 4