มมร ล้านนา l สัมมนาปัญหาการสอนภาษาไทย สาขาวิชาการสอนภาษาไทย

นักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาไทย ปี 4 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา จัดกิจกรรมสัมมนากลุ่มย่อย…สัมมนาปัญหาการสอนภาษาไทย สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ปี 4 ห้อง 2 ณ ห้องประชุมพระราชปริยัตโยดม อาคาร MBU 4