มมร ล้านนา l ฮ่วมฮ้องขวัญน้อง ฮ่อมฮ้องเอาอ้ายเอาปี้ ฮ่วมฮักสามัคคี มมร ล้านนา

คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา จัดโครงการต้อนรับน้องใหม่ ในหัวข้องาน “…ฮ่วมฮ้องขวัญน้อง ฮ่อมฮ้องเอาอ้ายเอาปี้ ฮ่วมฮักสามัคคี มมร.ล้านนา” ย้อนยุคสู่วิถีพุทธแห่งล้านนาไทย 14 กันยายน 2561