มมร ล้านนา l เตรียมความพร้อมในการสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์

พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์,ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เป็นประธานเปิดโครงการเตรียมความพร้อมในการสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา