มมร ล้านนา l โครงการประชุมสัมมนาผู้บริหารและครูพี่เลี้ยงโรงเรียนปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์,ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เป็นประธานเปิดโครงการประชุมสัมมนาผู้บริหารและครูพี่เลี้ยงโรงเรียนปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ณ โรงแรม บีพี เชียงใหม่ ซิตี้ 18 กุมภาพันธ์ 2562