มมร ล้านนา l โครงการฝึกอบรมปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

โครงการฝึกอบรมปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา เรื่อง การใช้ Office Program แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรชำนาญการจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ นำโดย อ.ธิวาวรรณ ฟูเต็มวงค์ ระหว่างวันที่ 22-23 ธันวาคม 2561