มมร ล้านน: พิธีปัจฉิมนิเทศและฝึกซ้อมรับประทานปริญญาบัตร

พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์,ผศ.ดร.รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เป็นประธานให้โอวาทว่าที่บัณฑิตและมหาบัณฑิต ในพิธีปัจฉิมนิเทศและฝึกซ้อมรับประทานปริญญาบัตร ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมทองกวาว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่