มมร ล้านา: พิธีรับมอบคำสั่งแต่งตั้งรักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสตร์ล้านนา

พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์,ผศ.ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เป็นประธานในพิธีรับมอบคำสั่งแต่งตั้งรักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสตร์ล้านนา กล่าวแสดงมุทิตาและมอบโอวาทเชิงนโยบายแด่ พระครูวินัยธรสัญชัย ญาณวีโร,ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์(รก.) พร้อมกันนี้คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ถวายมุทิตาสักการะแสดงความยินดีในโอกาสนี้ 23 กรกฎาคม 2564