มมร.วิทยาเขตล้านนา สนองพระดำริเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราช

วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ พระเทพวัชรเมธี, ผศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มอบหมายให้ พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์, ผศ.ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลากร มมร.วิทยาเขตล้านนา นำชุด PPE เสื้อคลุม Isolation Gown และ Mask และอื่นๆ มอบให้หน่วยงานองค์กรต่างๆ ตามโครงการสนองพระดำริเจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในการช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบความยากลำบาก อย่างเต็มสติกำลังความสามารถ ในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ รวมทั้งประสานและดำเนินการในการช่วยเหลือ จัดหา รวบรวม และรับมอบเครื่องอุปโภคบริโภคและอุปกรณ์ป้องกัน เพื่อนำไปมอบให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์

จุดที่ ๑ โรงพยาบาลสนามโรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ของบริจาคดังนี้

๑. ชุด PPE จำนวน ๑๒๕ ชุด
๒. หน้ากาก N.๙๕ จำนวน ๑๖ กล่อง
๓. FACE MASK จำนวน ๕ กล่อง
๔. ชุดพลาสติก จำนวน ๒๘๐ ชุด
๕. เสื้อกันกันเปื้อนแขนยาว จำนวน ๒๐๐ ชุด

จุดที่ ๒ โรงพยาบาลนครพิงค์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ของบริจาคดังนี้
๑. ชุด PPE จำนวน ๑๒๕ ชุด
๒. หน้ากาก N ๙๕ จำนวน ๓ กล่อง
๓. FACE MASK จำนวน ๔ กล่อง
๔. ชุดพลาสติก จำนวน ๒๒๐ ชุด
๕. เสื้อกันกันเปื้อนแขนยาว จำนวน ๒๐๐ ชุด

การนี้ จึงขออนุโมทนาสาธุการแก่ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ และเครื่องอุปโภคโดยเสด็จพระกุศลในครั้งนี้มา ณ โอกาสนี้