มมร ล้านนา: ประชุมคณะกรรมการวิทยาเขตล้านนา ครั้งที่ 8/2562

พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์, ผศ.ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนาเป็นประธานประชุมคณะกรรมการวิทยาเขตล้านนา ครั้งที่ 8/2562 ณ ห้องประชุมพระราชพิศาลมุนี เวลา 09.00-11.30 น.