มูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดเจดีย์หลวง วรวิหาร มอบทุนการศึกษา

มูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดเจดีย์หลวง วรวิหาร เชียงใหม่ จัดงานบำเพ็ญกุศลสดัปกรณ์ อุทิศถวายเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒

-พระสงฆ์ ๑๐ รูป สดัปกรณ์
-มอบทุนการศึกษานักเรียน นักศึกษา ๓๔ สถาบัน ๑๐๐ ทุนๆละ ๒,๐๐๐ บาท
ณ อาคารปฏิบัติธรรม ออป.วัดเจดีย์หลวง วรวิหาร