รองอธิการบดีร่วมงานศพมารดาของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พูลสุข กรรณาริก

พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ,ผศ.ดร. รองอธิการบดี วิทยาเขตล้านนา พร้อมหัวหน้าฝ่ายจัดการศึกษา และบุคลากร เดินทางไปร่วมงานศพ มารดาของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พูลสุข กรรณาริก อาจารย์พิเศษ “ครอบครัว มมร.ล้านนา” อดีตอาจารย์ประจําสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ เกษียณอายุงาน จาก มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ปัจจุบันมาเป็น อาจารย์ประจำหลักสูตร วิทยาเขตล้านนา