รูปแบบการส่งเสริมความปรองดองและสันติสุขด้วยศีล 5 ของประชาชนในจังหวัดสระบุรี….พระมหาวีรศักดิ์ สุรเมธี,ดร.


การส่งเสริมความปรองดองและสันติสุขในสังคมโดยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนานับได้ว่าเป็นสิ่งที่เหมาะสม มีคุณค่าและคุณประโยชน์อย่างยิ่งทั้งต่อตนเอง ผู้อื่น สังคมและประเทศชาติ ประเทศไทยที่ได้ชื่อว่า สยามเมืองแห่งรอยยิ้ม เป็นประเทศที่มีประชาชนผู้นับถือพระพุทธศาสนาอาศัยอยู่เป็นจํานวนมาก แต่เนื่องจากสถานการณ์บ้านเมืองในช่วงหลายปีที่ผ่านมามีปัญหาความขัดแย้งและสถานการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้นในสังคมไทยอย่างต่อเนื่องซึ่งมีผลกระทบต่อการดําเนินชีวิตของคนในสังคม


รูปแบบการส่งเสริมความปรองดองและสันติสุขด้วยศีล 5 ของประชาชนในจังหวัดสระบุรี….Full Paper