มมร ล้านนา l วันสำคัญของชาติและศาสนาประจำปี 2561  ” วันอาสาฬหบูชา” ถวายเทียนพรรษา 9 วัด 9 เล่ม

พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์,ดร. รักษาการแทนรองอธิการบดี วิทยาเขตล้านนา นำผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และ นักศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ร่วมสืบสานวันสำคัญของชาติและศาสนาประจำปี 2561  ” วันอาสาฬหบูชา” ถวายเทียนพรรษา 9 วัด 9 เล่ม