สภาพแวดล้อมการเรียนการสอนภาษาบาลี สำนักศาสนศึกษา ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ผลงานวิชาการอาจารย์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา


สภาพแวดล้อมการเรียนการสอนภาษาบาลี สำนักศาสนศึกษา ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่……พระมหาวิเศษ ปญฺญาวชิโร, รศ. ดร.