หลักสูตรที่เปิดสอนระดับปริญญาโท

หลักสูตรที่เปิดสอนใน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนาปริญญาโท

คณะพุทธศาสตร์

  • สาขาวิชา พุทธศาสนาและปรัชญา