โครงการประเพณีวันสำคัญของชาติและศาสนา ประจำปี 2562วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

โครงการประเพณีวันสำคัญของชาติและศาสนา ประจำปี 2562
วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตล้านนา
ระหว่างวันที่ 10 -15  กรกฎาคม  พ.ศ.  2562