มมร ล้านนา l โครงการสุขภาพกายสุขภาพใจผู้สูงวัย ประจำปี 2561

พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์,ดร. รักษาการ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เป็นประธานเปิดโครงการสุขภาพกายสุขภาพใจผู้สูงวัย ณ วัดบ้านน้อย ต.สันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 31 กรกฎาคม 2561

ภาคเช้า “สุขภาพใจผู้สูงวัย” โดย พระครูใบฎีกาสมศักดิ์ ปิยวณฺโณ แห่งอารามสันติสุข แม่ริม

 ภาคบ่าย “สุขภาพกายผู้สูงวัย” โดย สาธารณสุขอำเภอสันกำแพง