โลกทัศน์ของผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เอื้อต่อการรองรับกับเศรษฐกิจประชาคมอาเซียน…พระมหาวีรศักดิ์ สุรเมธี,ดร.


ในสถานการณ์ปัจจุบันนี้การพัฒนาประเทศในระดับต่างๆทั้งในระดับโลกหรือระดับภูมิภาคจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเนื่องจากบริบททางด้านเศรษฐกิจสังคมการเมืองการค้าขายและการลงทุนระหว่างประเทศที่มีการแข่งขันกันสูงภายใต้การเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกาภิวัฒน์ที่ปรับเปลี่ยนเร็ว และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นส่งผล กระทบทำให้ประเทศต่างๆจะต้องให้ความสำคัญกับการรวมกลุ่มกันในระดับอนุภูมิภาค


โลกทัศน์ของผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เอื้อต่อการรองรับกับเศรษฐกิจประชาคมอาเซียน เพื่อพัฒนาชุมชนในเขตจังหวัดเชียงใหม่…พระมหาวีรศักดิ์  สุรเมธี,ดร….Full Paper