มมร ล้านนา : โครงการอบรมระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้บริหาร

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562 ที่ผ่านมาฝ่ายธุรการและสารบรรณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้จัดโครงการอบรมระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้บริหารขึ้น ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 อาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศาลายา โดยมี พระเทพบัณฑิต อธิการบดี กล่าวให้โอวาท มีวิทยากรจาก บริษัท วิชั่นเน็ต จำกัด ผู้พัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มาแนะนำการใช้งานระบบและให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม