มมร ล้านนา: มอบประกาศนียบัตร ผู้สอบไล่ได้ธรรมศึกษาตรี,โท,เอก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์,ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เป็นประธานมอบประกาศนียบัตร ผู้สอบไล่ได้ธรรมศึกษาตรี,โท,เอก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ และเปิดเรียนธรรมศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยสำนักศาสนศึกษาวัดเจดีย์หลวงวรวิหารร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ในการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาให้แก่นักศึกษา