มมร ล้านนา: ประกาศผลสอบเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา

เรื่อง ประกาศผลสอบเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565

รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน/โควตา และรับตรง

1.สาขาวิชาพุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา

2.สาขาวิชาการปกครอง

3.สาขาวิชาการสอนภาษาไทย

4.สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ

5.สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา

6.สาขาวิชาการภาษาอังกฤษ