โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและทักษะการเรียนรู้ในทศวรรษที่ 21

พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์,ดร. รักษาการรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและทักษะการเรียนรู้ในทศวรรษที่ 21 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ระหว่างวันที่ 13-17 กรกฏาคม 2561 ณ ห้องประชุมพระราชปริยัตโยดม อาคารพระพุทธพจนวราภรณ์ โดย มี คณาจารย์ และนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการ