ประกาศผลการสอบเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี รอบที่ 2 ประเภทโควตา

ประกาศมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา

เรื่อง ผลการสอบเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบที่ 2 โควตา


1.สาขาวิชาการสอนภาษาไทย


2.สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ


3.สาขาวิชาการปกครอง


4.สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (มนุษยศาสตร์)