มมร ล้านนา : รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบที่ 2 โควตา

ประกาศมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบที่ 2 โควตา


1.สาขาวิชาการสอนภาษาไทย


2.สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ


3.สาขาวิชาการปกครอง


4.สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (มนุษยศาสตร์)