ประกันคุณภาพการศึกษา มมร ล้านนา

ประกันคุณภาพการศึกษา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนาCAR รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับวิทยาเขต ประจำปีการศึกษา 2563คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในแผนการจัดการความรู้ (KM) 2563


แผนบริหารความเสี่ยง (RM ACTION PLAN) 2563CARรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะ/วิทยาเขต/วิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562CARรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะ/วิทยาเขต/วิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 25611. ขอความอนุเคราะห์กรอกข้อมูล E-Port

2. แบบกรอกข้อมูลภาระงาน


ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 มมร วิทยาเขตล้านนา

ระดับปริญญาตรี 5 สาขาวิชา ระดับปริญญาโท 1 สาขาวิชา


1. Report-มนุษยฯอังกฤษ-ล้านนา61

2. Report-พุทธศาสตร์-ล้านนา2561

3. Report-การปกครอง-ล้านนา-61

4. Report-การสอนภาษาไทย-ล้านนา-61

5. Report-การสอนภาษาอังกฤษ-ล้านนา-61

6. Report-พุทธศาสนาและปรัชญา-ป.โท-ล้านนา-611.รายงานการประเมินตนเอง 2560 หลังการประเมิน

2.รายงานผลการประเมิน ระดับคณะ 2560 เล่มกรรมการแบบฟอร์มรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร61