สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ดร.ณรงค์ศักดิ์ ลุนสำโรง

หัวหน้าฝ่ายจัดการศึกษา/อาจารย์ประจำหลักสูตร

ดร.พิรุณ จันทราวาส

อาจารย์ประจำหลักสูตร

อาจารย์นพรัตน์ กันทะพิกุล

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ผศ.พูลสุข กรรณาริก

อาจารย์ประจำหลักสูตร