สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา

อาจารย์ประจำหลักสูตร

พระมหาวีรศักดิ์ สุรเมธี, ผศ.ดร.

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ผศ.ดร.ตระกูล ชำนาญ

ผช.อธิการบดี วข ล้านนา/อาจารย์ประจำหลักสูตร

อาจารย์ เขมินทรา ตันธิกุล

อาจารย์ประจำหลักสูตร

อาจารย์ ทิตติยา มั่นดี

อาจารย์ประจำหลักสูตร

อาจารย์ พิมภัสสร เด็ดขาด

อาจารย์ประจำหลักสูตร