ดาวโหลด เอกสาร ลน 01-33

บริการ สำหรับนักศึกษาใช้ในการติดต่อกับมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา

ดาวโหลด เอกสาร ลน 01-33


ลน.01 แบบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา(มีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละปีการศึกษา)                            


ลน.02 คำร้องขอหนังสือรับรองทางการศึกษา (แบบใหม่ล่าสุด)                                              


ลน.03 คำร้องขอทำบัตรประจำตัวนักศึกษา                                                                             


ลน.04 คำร้องทั่วไป ถึงรองอธิการบดี                                                                                      


ลน.05 คำร้องทั่วไป ถึงผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต                                                           


ลน.06 คำร้องทั่วไป ถึงผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์                                                       


ลน.07 คำร้องทั่วไป ถึงผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ                                                           


ลน.08 ลาหยุดเรียน                                                                                                                 


ลน.09 ใบแสดงผลการเรียนแก้ I                                                                                               


ลน.10 คำร้องขอเทียบโอนรายวิชา                                                                                             


ลน.11 คำร้องขอเปิดรายวิชา                                                                                                     


ลน.12 บัตรลงทะเบียนธนาคาร(มีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละภาคเรียน)                                         


ลน.13 คำร้องขอลงทะเบียนรายวิชา (เพิ่ม-ลด-เพิกถอน)                                                           


ลน.14. คำร้องขอสอบหลังกำหนด                                                                                             


ลน.15 คำร้องขอแจ้งการเปลี่ยนสถานภาพ                                                                               


ลน.16 คำร้องขอแจ้งการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล                                                                             


ลน.17 ใบลาพักการศึกษารักษาสถานภาพ                                                                                  


ลน.18 คำร้องขอย้ายคณะสาขาวิชาเอก (ภายในวิทยาเขตล้านนา)                                                


ลน.19 คำร้องขอย้ายวิทยาเขต                                                                                                    


ลน.20 คำร้องขอหนังสือผ่อนผันทหาร                                                                                        


ลน.21 คำร้องขอหนังสือรับรองทาางการศึกษา กรณีนักศึกษาจบไปแล้ว                                     


ลน.22 คำร้องขอให้นักศึกษาไปศึกษาดูงานนอกสถานศึกษา                                                       


ลน.23 คำร้องขอแก้ไขผลการเรียน(สำหรับอาจารย์ผู้สอน)                                                           


ลน.24 คำร้องขออนุมัติสำเร็จการศึกษาและขอรับปริญญา                                                            


ลน.25 คำร้องขอเปลี่ยนสถานภาพนักศึกษา(กรณีลาสิกขา)                                                           


ลน.26 ใบลาออก                                                                                                                           


ลน.28 คำร้องขอคัดสำเนาเอกสาร                                                                                               


ลน.29 แบบคำร้องขอคืนสภาพนักศึกษา                                                                                       


ลน.31 ขอลงทะเบียนรายกรณี                                                                                                       


ลน.32 คำร้องขอทำงานวิจัยแทนวุฒินักธรรมเอก                                                                           


ลน.33 แบบคำร้องขอผ่อนผันค่าธรรมเนียม ถึงรองอธิการบดี