ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา

วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร 103 ถนนพระปกเกล้า

ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ 50200

โทร.053-270-975-6

Facebookมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา