บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยต่างๆ

1.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2.มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

3.มหาวิทยาลัยแม่โจ้

4.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

5.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

6.มหาวิทยาลัยขอนแก่น

7.มหาวิทยาลัยศิลปากร

8.มหาวิทยาลัยนเรศวร

9.มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช

10.มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

11.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

12.มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

13.มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

14.มหาวิทยาลัยมหิดล

15.มหาวิทยาลัยรามคำแหง

16.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

17.มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ