บัณฑิตวิทยาลัย: การเขียนหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์ ตามแนวทางพุทธศาสนาและปรัชญา

วันที่ 6 ตุลาคม 2566 คณะศาสนาและปรัชญา สาขาพุทธศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เชิญ ผศ.ดร.สยาม ราชวัตร อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ ภาควิชาปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากร อบรมการเขียนหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์ ตามแนวทางพุทธศาสนาและปรัชญาให้กับ นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต คณะศาสนาและปรัชญา สาขาพุทธศาสนาและปรัชญา ป.โท รหัส 65 ณ ห้องประชุม ศ.(เกียรติคุณ) แสง จันทร์งาม อาคาร MBU2