บัณฑิตวิทยาลัย: กิจกรรมพัฒนาโรงขนาดเล็กในสาขาวิชาการบริหารการศึกษา

วันที่ 28 มกราคม 2567 พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์,ผศ.ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เป็นประธานเปิดกิจกรรมพัฒนาโรงขนาดเล็ก ในสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา มมร.วิทยาเขตล้านนา

โอกาสนี้ ดร.ชาลี ภักดี และดร.มนตรี วิชัยวงษ์ นำนักศึกษาลงพื้นที่ร่วมกันจัดทำแผนพัฒนา เพื่อยกระดับคุณภาพทางการศึกษาให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก ณ โรงเรียนบ้านออนหลวย ต.ออนเหนือ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ ที่สำคัญเป็นการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา วาดภาพสร้างแหล่งเรียนรู้ และเป็นการจัดการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงเพื่อพัฒนาสถานศึกษาขนาดเล็ก ทั้งนี้ ทางสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ยังได้มอบ โปรเจคเตอร์ จำนวน 1 ชุด ลำโพงสนาม 1 ชุด พร้อมไมค์ลอย นอกจากนี้ยังมอบของเล่นจำนวน 15 ชุด เพื่อใช้ในการเรียนการสอนต่อไป