บัณฑิตวิทยาลัย: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบระดับมหาบัณฑิต ประจำปี 2566 สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา