บัณฑิตวิทยาลัย: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบระดับดุษฎีบัณฑิตและบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา