บัณฑิตวิทยาลัย: ประชุมติดตามความก้าวหน้านักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

วันที่ 19 เมษายน 2566 พระมหาสกุล มหาวีโร,ผศ.ดร. ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตล้านนา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา พร้อมด้วยคณาจารย์ ป.โท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประชุมติดตามความก้าวหน้าการทำวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ของนักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รหัส 63,รหัส 64 ณ ห้องประชุมพระราชปริยัติโยดม อาคารพระพุทธพจนวราภรณ์ (MBU 4)