บัณฑิตวิทยาลัย: ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ผ่านระบบออนไลน์

วันที่ 13 กรกฎาคม 2566 คณาจารย์คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา นำเสนอหลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ต่อคณะกรรมการตรวจและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 ผ่านระบบออนไลน์