บัณฑิตวิทยาลัย: สอบปลายภาคการศึกษาที่ 2/2565 นักศึกษาบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

วันที่ 3 มีนาคม 2566 บรรยากาศสอบปลายภาคการศึกษาที่ 2/2565 นักศึกษาบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ป.โท รุ่นที่ 2-3 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ณ มมร วิทยาเขตล้านนา สันกำแพง แห่งใหม่ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่