บัณฑิตวิทยาลัย: สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 3 บท นักศึกษาสาขาพุทธศาสนาและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ปริญญาเอก

วันที่ 7 มกราคม 2566 พระสุทธิสารเมธี,ผศ.ดร. คณบดีคณะศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (ส่วนกลาง) เป็นประธานคณะกรรมการ สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 3 บท ของนักศึกษา มมร.วิทยาเขตล้านนา บันฑิตวิทยาลัย สาขาพุทธศาสนาและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ปริญญาเอก จำนวน 5 รูป/คน ณ อาคารเรียน 2 ส่วนขยาย มมร วิทยาเขตล้านนาสันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่