มมร ล้านนา: ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาเขตล้านนา ครั้งที่ ๗/๒๕๖๖

พระครูสุนทรมหาเจติยานุอนุรักษ์, ผศ.ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาเขตล้านนา ครั้งที่ ๗/๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมพระราชพิศาลมุนี 12 ตุลาคม 2566