พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ออนไลน์)

พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์,ผศ.ดร. รองอธิการบดี วิทยาเขตล้านนา เป็นประธานและให้โอวาท พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ออนไลน์)มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมพระราชปริยัตโยดม อาคารพระพุทธพจนวราภรณ์ (MBU4) ๐๙.๐๐.น.