มคอ 3 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ

ที่

รายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

1

พระพุทธศาสนากับโลกาภิวัตน์

อาจารย์ สมิตไธร  อภิวัฒนอมรกุล

2

กวีนิพนธ์อังกฤษและอเมริกา

อาจารย์ นพรัตน์ กันทะพิกุล

3

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับครู

อาจารย์ สาโรช  สอาดเอี่ยม

4

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

รศ.ดร.ปาริชาติ  บัวเจริญ

5

พุทธวิถีไทย

อาจารย์ สมิตไธร  อภิวัฒนอมรกุล

6

สถิติเพื่อการวิจัย

ดร.เสาวภา  ปัญจอริยะกุล

7

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา

อาจารย์ นิภาพรรณ ใจหาญ

8

จิตวิทยาสำหรับครู

ดร.ธนะดี สุริยะจันทร์หอม