มมร ล้านนา: ถวายการต้อนรับอุปนายกสภามหาวิทยาลัยและร่วมพิธียกช่อฟ้าพระวิหารหลวง พิธีเททองหล่อสร้างพระอัฎฐารส

วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เลขานุการในสมเด็จพระสังฆราช กรรมการมหาเถรสมาคม เลขาธิการคณะธรรมยุต อุปนายกสภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เมตตาเป็นองค์ประธานพิธียกช่อฟ้าพระวิหารหลวง ช่อที่ 1 และพิธีเททองหล่อสร้างพระอัฎฐารส สูง ๒ เมตร

โอกาสนี้ พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์, ผศ.ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา นำบุคลากร มมร.วิทยาเขตล้านนา ถวายการต้อนรับและเข้าร่วมพิธียกช่อฟ้าพระวิหารหลวง ช่อที่ 1 และร่วมประกอบพิธีเททองหล่อสร้างพระอัฎฐารส สูง ๒ เมตร ดังกล่าว ณ มณฑลพิธี วัดเจดีย์หลวง วรวิหาร อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่