มมร ล้านนา: การจัดการเรียนรู้เชิงรุกแนวใหม่(ด้วย Digital technology)

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 ผศ.ดร.สงัด เชียนจันทร์ทึก อาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ผู้ดำเนินการจัดกิจกรรม ให้กับคณะครู และ นักศึกษา ชั้นปีที่ 3 คณะศึกษาศาสตร์ มมร.วิทยาเขตล้านนา

การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา โครงการวิจัย เรื่อง กลยุทธ์การสอนพระพุทธศาสนาโดยใช้กิจกรรมเป็นฐานสำหรับโรงเรียนประถมในจังหวัดเชียงใหม่ การจัดการเรียนรู้เชิงรุกแนวใหม่(ด้วย Digital technology) สู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

โอกาสนี้ให้เกียรติบรรยายโดย นายพิเดช ปรางทอง วิทยากรพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมพระราชปริยัตโยดม MBU 4