มมร ล้านนา: การถอดบทเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 5 สู่นวัตกรรมทางการศึกษา

วัน 9 พฤษภาคม 2566 คณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เป็นวิทยากรให้บริการวิชาการ “การถอดบทเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 5 สู่นวัตกรรมทางการศึกษา” ระหว่างวันที่ 9 -10 พฤษภาคม 2566

โอกาสนี้คณาจารย์ มมร.วิทยาเขตล้านนา ให้เกียรติเป็นวิทยากร ประกอบด้วย พระมหาสกุล มหาวีโร,ผศ.ดร. ดร.ชาลี ภักดี , ดร.พิรุณ จันทราวาส , อาจารย์นพรัตน์ กันทะพิกุล ดร.มนตรี วิชัยวงษ์ และพระครูสังฆรักษ์วีรวัฒน์ วีรวฑฺฒโน) ณ โรงเรียนดอยสะเก็ดผดุงศาสน์ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่