มมร ล้านนา: การปกครองท้องถิ่น(ระบบออนไลน์)

วันที่ 7 สิงหาคม 2565 คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง มมร.วิทยาเขตล้านนา วิชาการเมืองและการปกครองท้องถิ่น เชิญวิทยากร คุณยอดไผ่ หล้าอินสม อดีตหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ปัจจุบันเจ้าพนักงานป้องกันการทุจริต ชำนาญการพิเศษ บรรยาย หัวข้อเรื่อง การปกครองท้องถิ่น (ระบบออนไลน์) ดำเนินการโดย อาจารย์ วรยทธ สถาปนาศุภกุล อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาการปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา Cr. : วรยทธ สถาปนาศุภกุล