มมร ล้านนา: การประชุมเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา 12 แห่งในจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2566

วันที่ 25 สิงหาคม 2566 ผศ.ดร.ตระกูล ชำนาญ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา พร้อมด้วย ดร.อรรถพงษ์ ผิวเหลือง อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาการสอนภาษาไทย เข้าร่วมการประชุมเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา 12 แห่งในจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2566

โอกาสนี้ ผศ.ดร.ตระกูล ชำนาญ ผู้ช่วยอธิการบดี มมร.วิทยาเขตล้านนา มอบของที่ระลึกให้กับนายชัชวาลย์ ปัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานที่ประชุม และมอบของที่ระลึกให้กับอธิการบดี 11 สถานบันอุดมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมรวงผึ้งชั้น 5 อาคารสำนักงานวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่